Probíhá načítání...

ZÁKAZNICKÁ LINKA
Probíhající stavby > Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ul. Zahradní

Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ul. Zahradní

Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice Zahradní

Termín realizace:  15. 6. 2020 – 15. 12. 2020

Základní technické parametry:

Kanalizační stoka je navržena z kameninových trub DN 400 a DN 300 v délce 257 m.

Vodovodní řad je navržen z trub z tvárné litiny DN 100 v délce 286 m-

Popis stavby:

Vodovod

Navržená stavba výměny vodovodu – řadu „V“ se nachází v ulici Zahradní, od křižovatky ulice Zahradní a K Sokolovně směrem k ulici Pouchovská. Výměna vodovodního řadu „V“ DN 100 mm začíná napojením na stávající vodovod v chodníku v ulici K Sokolovně. Odtud je navržená výměna vodovodu vedena v trase stávajícího vodovodu DN 100 mm, v kraji asfaltové vozovky ulice Zahradní až do stávající šachty v ulici Pouchovská. Délka navržené výměny vodovodního řadu „V“ DN 100 mm v ulici Zahradní je 286 m. Součástí stavby výměny vodovodu je přepojení 16 ks vodovodních přípojek DN 1“ a DN 5/4“. Během stavby bude zásobení vodou zajištěno provizorním vodovodním řadem.

Kanalizace

Navržená stavba výměny kanalizace – stoky „A“ se nachází v ulici Zahradní, od křižovatky ulice Zahradní a K Sokolovně směrem k ulici Pouchovská. Výměna stoky „A“ DN 400 mm začíná ve stávající revizní šachtě „A1684“, v asfaltové vozovce na křižovatce ulic Zahradní a K Sokolovně. Ze šachty „A1684“ je navržená výměna kanalizace vedena v trase stávající kanalizace DN 400 mm. Ze šachty „A1717“ pokračuje navržená výměna kanalizace profilem DN 300 mm v trase stávající kanalizace až do šachty „A1743“, kde uhýbá doprava a vede do koncové šachty „A2278“. Délka navržené výměny stoky „A“ v ulici Zahradní je 257 m, z toho profil DN 400 mm má délku 151 m a profil DN 300 mm má délku 106 m. Součástí stavby výměny kanalizace je přepojení 29 ks domovních kanalizačních přípojek DN 150 mm (DN 200 mm) a přepojení 23 ks přípojek DN 200 mm od stávajících uličních vpustí.

 Aktuální informace o stavbě:

Stavba zahájena a stavební práce postupují v souladu s odsouhlaseným harmonogramem

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526, e-mail: miroslav.melichar@vakhk.cz

Zhotovitel:

STAVOKA Hradec Králové, a. s., Veverkova 1 343, 500 02 Hradec Králové

Stavbyvedoucí:

Aleš Kodet: tel.:  777 785 203, e-mail: ales.kodet@stavokahk.cz.cz

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898