Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Informace o subjektu dle vyhl. č. 515/2020 Sb.
Úvodní strana > Vodné a stočné

Vodné a stočné

O výši vodného a stočného rozhoduje představenstvo společnosti. Je nezbytné, aby z příjmu za tyto služby byla zajištěna trvalá obnova a provozuschopnost vodárenského majetku.

Ceny vodného i stočného patří mezi ceny věcně usměrňované a pro jejich tvorbu platí přesná pravidla stanovená Ministerstvem financí. Do ceny lze promítnout pouze ekonomicky  oprávněné náklady.

Od roku 2008 používá naše společnost tzv. dvousložkovou formu vodného a stočného. Takto stanovená cena se skládá z paušálního měsíčního poplatku a částky za odebrané a vypuštěné množství vody.

Princip dvousložkové ceny vody je k odběratelům spravedlivější, zavádí povinnost platit nejen za odebrané množství, ale také se podílet na fixních nákladech plynoucích z připojení na vodovod a kanalizaci.

Vodovodní a kanalizační přípojka poskytuje trvalou dodávku pitné vody a stejně tak trvalou možnost odvádění odpadních vod. Značná část nákladů na tyto služby je fixní (nezávislá na výši odběru).

Jako příklad je možno jmenovat náklady na udržování tlaku a kvality vody v síti, pohotovostní a havarijní službu v nepřetržitém režimu, dispečink s režimem 365 dnů v roce a 24 hodin denně, cejchování vodoměrů, odečítání stavu měřidel, fakturaci a řadu dalších činností, které musí být vykonány, aby mohlo být odebráno i minimální množství vody.

Při  jednosložkovém způsobu úhrady vodného a stočného platí tyto náklady za velmi malé odběry (chataři, spotřebitelé s vlastní studnou, uzavřené výrobní areály apod.) průměrní a nadprůměrní odběratelé.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898