Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Informace o subjektu dle vyhl. č. 515/2020 Sb.
Probíhající stavby > Kanalizace Hradec Králové, ulice Pardubická

Kanalizace Hradec Králové, ulice Pardubická

Název stavby: Kanalizace Hradec Králové, ulice Pardubická

Termín realizace:  1. 6. 2022 – 30. 11 2023

Základní technické parametry:

Kanalizační stoka je navržena z kameninového potrubí DN 600 v délce 611 m.

Popis stavby:

Jedná se o stavební práce, kdy bude stávající kanalizační stoka DN 400, DN 500 a DN 600 v ulici Pardubická v části od Anenského náměstí po křižovatku s ulicí Růžová zrekonstruována.  Nově bude provedena z kameninového potrubí DN 600 v jednotném spádu v celkové délce cca 611 m. Součástí je přepojení všech přípojek ze stávající kanalizace do navržené přeložky, původní kanalizace bude zaplněná betonovou směsí. V rámci přeložky dojde k úpravě napojení stávajícího výtlaku splaškové kanalizace a k úpravě napojení stávající stoky z ulice Růžové.

Náklady stavby: 52 873 265,- Kč

Aktuální informace o stavbě:

Stavební práce pokračují dle schváleného harmonogramu stavby.

Stavební práce byly v roce 2022 ukončeny u nemovitosti č. p. 724/51 (revizní kanalizační šachta B 852)

Stavební práce budou zahájeny 1. 3. 2023.

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526,

Zhotovitel:

VAK STAVBY spol. s r. o., Výrobní 510, 500 03 Hradec Králové

Stavbyvedoucí:

Ing. Monika Halamová, tel.: 732 706 256, e-mail: halamova@vakstavby.cz

 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898