Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Probíhající stavby > Kanalizace Smiřice, ul. Nádražní a Příční

Kanalizace Smiřice, ul. Nádražní a Příční

Název stavby: Kanalizace Smiřice, ulice Nádražní a Příční

Termín realizace:  1. 3. 2021 – 30. 6. 2021

Základní technické parametry:

Kanalizační stoka - žebrované polypropylenové potrubí DN 400 mm v délce 259 m

Vodovodní chránička – polyetylenové potrubí DN 200 mm v délce 2 m

Popis stavby:

a) Kanalizace:

Jedná se o stavební úpravu stávající betonové kanalizační stoky DN 400 mm. Rekonstrukce začíná v ulici Příční v revizní kanalizační šachtě SM90 a končí na křižovatce s ulicí Nádražní v revizní kanalizační šachtě SM11. Z kanalizační šachty SM11 pak pokračují stavební úpravy po kanalizační šachtu SM277 v křižovatce ulic Nádražní a Hradecká. Kanalizační stoka je navržena ze žebrovaného polypropylenového potrubí DN 400 mm v délce 259 m. Během výstavby dojde k přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek ke stávajícím nemovitostem a uličních vpustí. Součástí stavby je také zrušení stávající betonové kanalizační stoky DN 500 mm v ulici Příční, a to v úseku mezi šachtami SM89 až SM362.

 

b) Vodovod

Jedná se o prodloužení stávající polyetylenové chráničky DN 200 mm, která chrání stávající litinový vodovodní řad DN 80 mm. Délka stávající chráničky, vedoucí pod ulicí Nádražní, se prodlužuje o 2 m s ohledem na budoucí rozšíření komunikace v ulici Nádražní u křižovatky s ulicí Hradeckou.

 

Aktuální informace o stavbě:

Stavební práce budou zahájeny v ul. Příční, a to 1.3.2021.

 

Technický dozor investora:

Pavel Radoň, DiS.; tel.: 602 703 144; e-mail: pavel.radon@vakhk.cz

Zhotovitel:

VAK STAVBY spol. s r.o., Výrobní 510, 503 41 Hradec Králové

Stavbyvedoucí:

Ing. Monika Halamová, tel.: 732 706 256, e-mail: halamova@vakstavby.cz

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898