Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Informace o subjektu dle vyhl. č. 515/2020 Sb.
Probíhající stavby > Kanalizace a vodovod HK, ul. Truhlářská

Kanalizace a vodovod HK, ul. Truhlářská

Název stavby: Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice Truhlářská

Termín realizace:  1. 3. 2023 – 30. 11. 2023

Základní technické parametry:

Kanalizační stoka je navržena z potrubí PVC – U BP DN 300 SN 12 v délce 273 m.

Vodovodní řad je navržen z tvárné litiny DN 100 v délce 495 m.

Popis stavby:

a) Kanalizace:

Jedná se o stavební úpravu stávající kanalizační stoky DN 300. Rekonstrukce začíná v ulici K Zastávce mezi obytnými domy č. p. 236 a 240 (revizní kanalizační šachtě A1635). Z této šachty pokračuje kolem výměníku tepla a za tímto výměníkem se stoka rozdělí na dvě větve. Jedna odbočuje vpravo a zabezpečuje odkanalizování obytných domů č. p. 253, 255 a 257. Druhá stoka odbočuje vlevo a zabezpečuje odkanalizování obytných domů č. p. 264, 263, 262, 261, 260, 259. Součástí stavby je přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek ke stávajícím nemovitostem a uličním vpustím.

b) Vodovod

Je rozdělen na dva stavební objekty:

SO – vodovodní řad A

Jedná se o obnovu vodovodního řadu ve stávající trase. Obnova vodovodního je navržena tzv. bezvýkopovou technologií HYDROS plus. Tento vodovodní řad začíná v armaturní šachtě u křižovatky ulic K Zastávce a Truhlářská (nemovitost č. p. 236) a odtud vede podél bloku obytných budov  č. p. 236 až č. p. 239 do parku, kde přechází k bloku obytných budov č. p. 264 až č. p. 259.  Následně bude vodovod v ulici Truhlářská napojen na stávající vodovod, který nepodléhá této rekonstrukci. Součástí stavby je přepojení všech stávajících vodovodních přípojek k jednotlivým nemovitostem a odbočných vodovodních řadů. Během realizace stavby budou přilehlé nemovitosti zásobeny vodou prostřednictvím provizorního vodovodního řadu.

SO – vodovodní řad B

Jedná se o obnovu vodovodního řadu ve stávající trase. Obnova vodovodního je navržena tzv. bezvýkopovou technologií HYDROS plus. Tento vodovodní řad kopíruje trasu kanalizační stoky. Součástí stavby je přepojení všech stávajících vodovodních přípojek k jednotlivým nemovitostem a odbočných vodovodních řadů. Během realizace stavby budou přilehlé nemovitosti zásobeny vodou prostřednictvím provizorního vodovodního řadu.

Aktuální informace o stavbě:

Stavební práce by měly být zahájeny 20. 2. 2023 kácením vzrostlých stromů, které rostou na vodárenské infrastruktuře, nebo v jejím ochranném pásmu.

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526, e-mail: miroslav.melichar@vakhk.cz

Zhotovitel:

Společnost KHP-VKS (sdružení firem Královéhradecká provozní, a. s. a VAK STAVBY spol. s r. o.)

Sídlo: Víta Nejedlého 893/5, 500 03 Hradec Králové

Stavbyvedoucí:

Vladimír Šubr: tel.: 602 125 356, e-mail: vladimir.subr@khp.cz

Ing. Monika Halamova: tel.: 732 706 256, e-mail:halamova@vakstavby.cz

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898