Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Informace o subjektu dle vyhl. č. 515/2020 Sb.
Probíhající stavby > Kanalizace a vodovod Hradec Králové, Eliščino nábřeží

Kanalizace a vodovod Hradec Králové, Eliščino nábřeží

Název stavby: Kanalizace a vodovod Hradec Králové, Eliščino nábřeží

Termín realizace:  12. 2. 2024 – 30. 11. 2024

Základní technické parametry:

Kanalizační stoka je navržena z kameninového potrubí DN 300 v délce 284 m.

Vodovodní řad je navržen z tvárné litiny DN 300 a DN 150 v délce 250 m.

Popis stavby:

a) Kanalizace:

Jedná se o stavební úpravu stávající kanalizační stoky DN 300. Obnova začíná v ulici Divišova v kanalizační revizní šachtě u Komerční banky a odtud pokračuje v dlážděném chodníku a travnatém pozemku  na náměstí Osvoboditelů až na křižovatku ulic Divišova a Eliščino nábřeží, kde uhýbá vpravo a pokračuje na rozhraní chodníku a travnatého pozemku až před Městské lázně, kde je stavba ukončena. Součástí stavby je přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek ke stávajícím nemovitostem a uličním vpustím.

 

b) Vodovod

Jedná se o obnovu vodovodního řadu ve stávající trase. Obnova vodovodního řadu začíná v armaturní šachtě u křižovatky ulic Divišova a Eliščino nábřeží (na straně Muzea východních Čech). Odtud po přejití komunikace v ulici Divišova pokračuje v chodníku na Eliščině nábřeží až před Městské lázně, kde je stavba ukončena přepojením na stávající vodovodní řad. Součástí stavby je přepojení všech stávajících vodovodních přípojek k jednotlivým nemovitostem. Během realizace stavby budou přilehlé nemovitosti zásobeny vodou prostřednictvím provizorního vodovodního řadu. Vodovodní řad bude prováděn kombinací otevřeného výkopu tzv. bezvýkopovou technologií HYDROS plus. Otevřený výkopem bude provedena část vodovodního řadu DN 300 v délce 16 m a vodovodní řad DN 150 v délce 234 m bude proveden výše uvedenou bezvýkopovou technologií.

 

Aktuální informace o stavbě:

Stavební práce probíhají na stavebním objektu kanalizace. Práce pokračují dle schváleného harmonogramu stavby.

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526, e-mail: miroslav.melichar@vakhk.cz

Zhotovitel:

VAK STAVBY spol. s r. o.

Sídlo: Výrobní 510, 500 03 Hradec Králové

Stavbyvedoucí:

Ing. Monika Halamova: tel.: 732 706 256, e-mail:halamova@vakstavby.cz

 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898