Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Probíhající stavby > Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ul. Bezručova a Hybešova

Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ul. Bezručova a Hybešova

Název stavby: Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice Bezručova a Hybešova

Termín realizace:  1. 3. 2021 – 31. 7. 2021

Základní technické parametry:

Kanalizační stoka je navržena z kameninového potrubí DN 300 v délce 215 m.

Vodovodní řad je navržen z tvárné litiny DN 100 v délce 106 m.

Popis stavby:

a) Kanalizace:

Jedná se o stavební úpravu stávající kanalizační stoky DN 300. Rekonstrukce začíná v koncové revizní kanalizační šachtě B530 v ulici Hybešova a končí v revizní kanalizační šachtě B549 v křižovatce ulic Bezručova, Kuklenská a Na Rybárně. Kanalizační stoka je navržena z kameninového potrubí DN 300 v délce 215 m. Součástí stavby je přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek ke stávajícím nemovitostem a uličním vpustím.

 

b) Vodovod

Vodovodní řad v ulici Hybešova bude vyměněn ve stávající trase o celkové délce 106 m. Na křižovatce s ulicí Bezručova bude napojen na stávající vodovodní řad. Konec výměny vodovodního řadu bude v křižovatce s ulicí Sokolovská, zde bude nově vybudovaný vodovodní řad napojen na stávající vodovodní řad. Vodovodní řad je navržen z tvárné litiny DN 100 v délce 106 m. Součástí stavby je přepojení všech stávajících vodovodních přípojek k jednotlivým nemovitostem a odbočných vodovodních řadů. Během realizace stavby budou přilehlé nemovitosti zásobeny vodou prostřednictvím provizorního vodovodního řadu.

 

Aktuální informace o stavbě:

Stavební práce byly zahájeny 8. 3. 2021 a pokračují podle odsouhlaseného harmonogramu.

 

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526, e-mail: miroslav.melichar@vakhk.cz

Zhotovitel:

MATEX HK s. r. o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

Stavbyvedoucí:

Petr Vacek: tel.: 602102 402, e-mail: vacek@matex.org

 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898