Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Probíhající stavby > Kanalizace a vodovod Hradec Králové - ul. Ignáta Herrmanna

Kanalizace a vodovod Hradec Králové - ul. Ignáta Herrmanna

Název stavby: Kanalizace a vodovod HK – ulice Ignáta Herrmanna

Termín realizace:  7/2021 – 10/2021

Základní technické parametry:

Výměna stávajícího kanalizačního kameninového potrubí DN 200 mm za kameninové potrubí DN 250 mm, a to od čp. 266 k Bono publico a odtud pod ul. Komenského k Žižkovým kasárnám. Celková výměna kanalizace bude 85,0 m. Hloubka kanalizace se bude pohybovat od 1,90 – 2,90 m.

Výměna stávajícího vodovodního potrubí z tvárné litiny DN 150 mm za nové, a to od Okresního soudu kolem Bono publica až k čp. 264 v ulici Komenského a také v ul. Jana Koziny. Dojde také k výměně stávajícího potrubí z tvárné litiny DN 300 mm za nové, a to od čp. 264 v ulici Komenského, kolem Bono publica do ulice Ignáta Herrmanna až na začátek Moravského mostu. Celková výměna vodovodů bude 435,0 m. Hloubka vodovodů se bude pohybovat od 1,30 – 2,00 m.

Veškerá výměna probíhá ve stávajících trasách kanalizace i vodovodu.

Popis stavby:

Stávající kanalizace DN 200 mm bude vyměněna za potrubí DN 250 mm ze stejného materiálu (kamenina). Trasa kolem čp. 266 až po Bono publica je vedena chodníkem (62,0 m), poté v šachtě  mění směr pod komunikaci, a po 17,0 m bude ukončena v revizní šachtě. Na trase dojde k výměně 4 kusů kanalizačních šachet DN 1000 mm vč. propojení ostatních stok. Zemní práce budou probíhat v pažených rýhách.

Na veřejném vodovodu dojde k výměně stávajícího potrubí z tvárné litiny DN 150 mm za nové, a to od Okresního soudu kolem Bono publica až po čp. 264 v ulici Komenského o celkové délce 181,5 m a také v ul. Jana Koziny o celkové délce 22,5, m. Dojde také k výměně stávajícího potrubí z tvárné litiny DN 300 mm za nové, a to od čp. 264 v ulici Komenského, kolem Bono publica do ulice Ignáta Herrmanna až na začátek Moravského mostu. Celková výměna vodovodu DN 300 mm bude 230,0 m. V trase dojde k přepojení stávajících řadů, 7 ks domovních vodovodních přípojek a k výměně 4 ks požárních hydrantů. Trasa vodovodu se nachází v asfaltové komunikaci, v místních chodnících i zeleni. Vodovod DN 150 mm v úseku od armaturní šachty v křižovatce ulic Komenského a I. Herrmanna směrem k Zimnímu stadionu (cca 135,0 m) bude prováděna bezvýkopovou technologií – metodou Hydros-PLUS.  Během realizace bude na chodnících proveden provizorní vodovodní řad z PE potrubí o průměru DN 110 mm a 215 mm.

Aktuální informace o stavbě:

V současné době zhotovitel stavby jedná se všemi správci podzemních i nadzemních vedení, zajišťuje shodu při projednávání kyvadlové dopravy v lokalitě a objízdné trasy a jedná se zástupci Dopravního podniku města HK i správními orgány. Stavba bude zahájena výměnou vodovodu DN 300 mm v ul. Ignáta Herrmanna vč. vodovodu DN 150 mm do ul. Jana Koziny (7-8/2021).

 

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Pavel Radoň, DiS.; tel.: 602 703 144; e-mail: pavel.radon@vakhk.cz

Zhotovitel:

VAK STAVBY spol. s r.o., Výrobní 510, 503 41 Hradec Králové

Stavbyvedoucí:

Ing. Monika Halamová, tel.: 732 706 256, e-mail: halamova@vakstavby.cz

 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898