Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Informace o subjektu dle vyhl. č. 515/2020 Sb.
Probíhající stavby > Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ul. V Kopečku

Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ul. V Kopečku

Termín realizace:  17. 7. 2023 – 30. 4. 2024

Základní technické parametry:

Základní technické parametry:

Jedná se o obnovu veřejného vodovodu a kanalizace, které jsou na hranici své životnosti. Kanalizační stoka je z kameninového potrubí o profilu 300 až 500 milimetrů a v délce 150 m, vodovodní řad je z tvárné litiny profilu 150 milimetrů a délky 138 m.

 

Popis stavby:

a) Kanalizace:

Stavba začíná v křižovatce ulic ČSA a V Kopečku. První část od místa napojení v ulici ČSA po nemovitost č. p. 81/1 bude provedena bezvýkopově a to v rámci průchozí stoky v délce 41 m. Od nemovitosti č. p. 81/1 bude stavba prováděna otevřeným výkopem a to až na vjezd do Velkého náměstí, kde bude stavba ukončena. Kanalizační stoka je navržena z kameninového potrubí DN 500, DN 400 a DN 300 v délce 150 m. Součástí obnovy kanalizační stoky je také přepojení stávajících kanalizačních přípojek.

b) Vodovod

Stavba vodovodního řadu začíná za nemovitostí č. p. 79/4, kde je z minulé etapy výstavby osazeno sekční šoupě, které v této etapě omezí dodávky pitné vody k ulici ČSA. Od č. p. 79/4 pokračuje vodovodní řad v komunikaci ulice V Kopečku až na vjezd na Velké náměstí. V rámci stavby budou obnoveny části vodovodních řadů, které vedou do ulice Tomkova a do ulice Rokitanského. Součástí stavby je i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek. Během výstavby budou nemovitosti zásobeny pitnou vodou prostřednictvím provizorního vodovodního řadu.

 

Aktuální informace o stavbě:

Práce na stavbě probíhají dle schváleného harmonogramu. Práce na kanalizační stoce jsou těsně před dokončením.

Na vodovodním řadu byly zahájeny práce na provedení provizorního vodovodu. V týdnu od 25. 3. 2024 budou zahájeny práce na obnově vodovodního řadu. Práce budou dokončeny v souladu se smlouvou o dílo tj. do 30. 4. 2024.

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526, e-mail: miroslav.melichar@vakhk.cz

Zhotovitel:

KVIS Pardubice a. s., (subdodavatel Vodoekostav spol. s r.o.)

Stavbyvedoucí:

Ing. Jan Šrámek, tel.: 724 546 566, e-mail: jan.sramek@kvis.cz

 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898