Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Probíhající stavby > Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice V Kopečku

Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice V Kopečku

Název stavby: Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice V Kopečku

Termín realizace:  8. 6. 2021 – 31. 8. 2021

Základní technické parametry:

Kanalizační stoka je navržena z kameninového potrubí DN 300 v délce 25 m.

Vodovodní řad je navržen z tvárné litiny DN 150 v délce 66 m.

Popis stavby:

Stavba je rozdělena na dvě etapy:

Etapa č. 1 bude probíhat od č. p. 163 / 19 po křižovatku ulic Tomkova a Zieglerova, v této etapě bude probíhat stavba vodovodu a kanalizace. Stavba je vyvolána z důvodu koordinace se stavbou ČEZ, kde bude probíhat pokládka kabelu vysokého napětí a chrániček pro vedení optických kabelů. Výstavba této etapy bude probíhat od 8. 6. 2021 do 8. 7. 2021.

a) Kanalizace:

Obnova kanalizační stoky začíná v ulici V Kopečku u domu č. p. 163/19, kde bude nově budovaná kanalizační stoka provizorně napojena na stávající kanalizační stoku a z tohoto místa bude stoka vedena v trase stávající kanalizační stoky do revizní kanalizační šachty A1917 v křižovatce ulic Tomkova Zieglerova, kde bude výměna ukončena. Kanalizační stoka je navržena z kameninového potrubí DN 300 v délce 25 m, součástí stavby je i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek.

b) Vodovod

Obnova vodovodního řadu začíná v ulici V Kopečku u domu č. p. 163/19, kde bude nově budovaný vodovod na stávající vodovodní řad a z tohoto místa bude veden v trase stávajícího vodovodního řadu do armaturní šachty AŠ4 v křižovatce ulic Tomkova a Zieglerova, kde bude obnova ukončena. Vodovodní řad je navržen z potrubí z tvárné litiny DN 150 v délce 25 m, součástí stavby je i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek k jednotlivým nemovitostem.

 

Etapa č. 2 bude probíhat od třídy ČSA po nemovitost č. p. 79/4, v této etapě bude probíhat pouze výstavba vodovodního řadu. Stavba je vyvolána z důvodu koordinace se stavbou rekonstrukce chodníku v daném úseku. Výstavba této etapy bude probíhat od 1. 8. do 31. 8. 2021.

Obnova vodovodního řadu bude probíhat v otevřeném výkopu v trase stávajícího vodovodního řadu až před č. p. 79/4. Vodovodní řad je navržen z potrubí z tvárné litiny DN 150 v délce 41 m, součástí stavby je i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek k jednotlivým nemovitostem.

 

Aktuální informace o stavbě:

Stavební práce byly zahájeny 8. 6. 2021

 

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526, e-mail: miroslav.melichar@vakhk.cz

Zhotovitel:

MATEX HK s. r. o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

Stavbyvedoucí:

Petr Vacek: tel.: 602102 402, e-mail: vacek@matex.org

 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898