Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Informace o subjektu dle vyhl. č. 515/2020 Sb.
Probíhající stavby > Rekonstrukce vodovodního přívodního řadu z úpravny vody na vodojemy na Novém Hradci Králové

Rekonstrukce vodovodního přívodního řadu z úpravny vody na vodojemy na Novém Hradci Králové

Termín realizace1. 3. 2022 -  2023

 

Popis stavby:

Po rozsáhlé rekonstrukci a modernizaci úpravny vody  přistoupila společnost k obnově přívodního řadu, kterým je čerpána pitná voda z úpravny vody umístěné v areálu společnosti v ul. Víta Nejedlého do vodojemů na Novém Hradci Králové.

Jedná se o rekonstrukci vodovodního řadu o průměru 600 mm v délce 2,5 km. Stavba bude z větší části realizována otevřeným výkopem. Trasa potrubí vede hustou zástavbou města a z toho důvodu  bude docházet k dočasným omezením v místě stavby.

Akce bude zahájena v březnu tohoto roku a budou jí dotčeny ulice Pod Zámečkem, Souběžná, částečně úsek ul. Mandysova – podél základní školy, křížení s ul. Jana Masaryka, ulice Oldřichova a  Svitavská. Stavební práce budou v tomto roce probíhat také podél Gočárova okruhu v úseku od Orlického mostu po nadjezd v Malšovické ulici a pod ulicí Brněnská.

V roce 2023 bude akce pokračovat bezvýkopovou sanací potrubí pod řekou Orlicí a  v ul. Na Kotli.

Od 1. 3. 2022  dojde ke kácení vzrostlých stromů, které se nacházejí v ochranném pásmu vodovodního řadu v úsecích  od Orlického mostu po nadjezd v Malšovické ulici a  v ul. Na Kotli, Pod Zámečkem, Souběžná a Mandysova, Po dokončení stavebních prací bude provedena náhradní výsadba stromů.

V rámci této investiční stavby bude provedena v roce 2022 také přeložka kanalizace v ulici Oldřichova v délce 157 m.

Aktuální informace o stavbě

Stavební práce pokračují dle schváleného harmonogramu stavby. 

V současné době zbývá dokončit bezvýkopovou obnovu vodovodního potrubí pod řekou Orlice a ulicí Brněnská. Současně budou probíhat rekonstrukce stavebních konstrukcí a technologického vystrojení u  armaturních šachet.

Náklady na stavbu: 135, 9 mil. Kč.

Kontaktní údaje: 

Zástupce investora a koordinátor BOZP na staveništi: 

Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526

Zhotovitel:

Sdružení firem ZEPRIS s.r.o. + STAVOKA  Hradec Králové a.s. 

Stavbyvedoucí: 

Michal Vondráček, tel.: 603 884 907, e-mail: vondracek@zepris.cz

 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898