Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Informace o subjektu dle vyhl. č. 515/2020 Sb.
Probíhající stavby > VSVČ - přivaděč z prameniště Litá do HK

VSVČ - přivaděč z prameniště Litá do HK

Název stavby: VSVČ-přivaděč z prameniště Litá do HK, stavební úpravy DN 800 – úsek pod VDJ Kozince, I. etapa

Termín realizace:  4/2023 – 10/2024

Základní technické parametry:

Jedná se o rekonstrukci části ocelového vodovodního potrubí DN 800 mm mezi VDJ Kozince a armaturní šachtou o celkové délce 1.125,0 m.

Stavba je rozdělena na 2 stavební objekty:

SO 01.1 - výměna vodovodu DN 800 mm otevřeným výkopem (realizace 2023 a 2024)

SO 01.2 - výměna vodovodu DN 800 mm formou inverzního rukávce (realizace 2024)

 

SO 01.1 – výměna ocel. vodovodu DN 800 mm v délce 851,0 m. Dojde ke zrušení 2 stávajících armaturních šachet, které budou nahrazeny uzavíracími armaturami s ovládáním. Trasa vede po zelené ploše, pod vodotečí (překop), pod asfaltovou komunikací (2x 1 překop), pod železniční vlečkou (protlak do stávající chráničky) a po polnostech. SO 01.2 – bude provedena sanace stávajícího ocel. vodovodu DN 800 mm v délce 274,0 m. Po dokončení sanace dojde ke zrušení 2 stávajících armaturních šachet, které budou nahrazeny uzavíracími armaturami s ovládáním. Trasa vede po zelené ploše a pod vodotečí (inverzní rukávec ve stávajícím ocel. potrubí).

Nové odvzdušňovací ventily budou umístěny v nových plastových šachtách DN 500 mm se zatepleným poklopem, uzavírací armatury budou osazeny do betonových skruží DN 1500 mm, nový podzemní hydrant DN 80 mm bude vsazen do betonové skružové šachty DN 500 mm.

Aktuální informace o stavbě:

V současné době se realizuje úsek vodovodu v km 1,470 – 1,425. Je dokončena pokládka vodovodního potrubí DN 800 mm pod komunikací České Meziříčí – Pohoří. Překop byl prováděn po polovinách komunikace. Do výkopu byla uložena nová sklolaminátová chránička DN 1100 mm o celkové délce 15,0 m, do ní se následné vložilo nové litinové vodovodní potrubí DN 800 mm. Komunikace je již zaasfaltována a provozuschopná. Pokračuje se v pokládce potrubí v polnosti směrem k vodoteči. Do konce měsíce bude dokončena trasa vodovodu až za vodoteč. S ohledem na malou vydatnost vodoteče je navržen překop v zapaženém otevřeném výkopu. Vodoteč bude přehrazena a bude zabezpečeno přečerpávání vod.

 

 

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Martin Otčenášek; tel.: 602 168 962; e-mail: otcenasek@h2ogroup.cz

Zhotovitel:

Stavoka Hradec Králové, a.s., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové

Stavbyvedoucí:

Aleš Kodet; tel.: 777 785 203; e-mail: ales.kodet@stavokahk.cz

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898