Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Informace o subjektu dle vyhl. č. 515/2020 Sb.
Probíhající stavby > VSVČ - zvýšení akumulace VDJ Bohuslavice

VSVČ - zvýšení akumulace VDJ Bohuslavice

Název stavby: Vodárenská soustava Východní Čechy – zvýšení akumulace na VDJ Bohuslavice

Termín realizace:  3/2022 – 6/2023

Základní technické parametry:

Stavební práce budou probíhat v areálu VDJ Bohuslavice a VDJ Kozince.

V areálu VDJ Bohuslavice se budou provádět stavební úpravy stávajícího objektu, výstavba nové podzemní akumulační nádrže 500 m3, nová strojně technologická a elektrotechnologická část, modernizace přenosu dat, nové elektronické zabezpečení objektu a přeložka podzemního vedení el. energie NN.

Na ÚV a VDJ Kozince budou řešeny pouze drobné stavební úpravy, technologické úpravy ve strojní a elektro části včetně modernizace přenosu dat.

Cílem výstavby je zvýšení akumulace VDJ Bohuslavice z 1.000m3 na 1.500 m3.

 

Popis stavby VDJ Bohuslavice:

Nová přístavba akumulační nádrže 500 m3 bude přiřazena ke stávající armaturní komoře z opačné strany než stávající AN 1000 m3. Nová AN 500 m3 bude železobetonová, monolitická, vnitřní rozměry nádrže 9,00 x 11,50 m. Strop (kromě vstupní nástavby) i boční stěny nádrže budou obsypány zeminou, u vstupu do armaturní komory (AK) bude obsyp vymezen 2 opěrnými stěnami.

Stávající vstupní objekt bude mít nový střešní plášť, fasádu, zámečnické konstrukce, stavební elektroinstalaci i rozvody zdravotně technické instalace. Dále dojde ke kompletní výměně strojně-technologické části, elektrotechnologické části, měření a regulaci a přenosů dat do SMARTcentra provozovatele (KHP, a.s.). Stávající akumulační nádrž 1.000 m3 bude zevnitř sanována.

 

Součástí stavby budou také přeložky přípojky NN a katodové ochrany potrubí, komunikace a terénní úpravy a kompletní výměna oplocení areálu. Objekt bude mít nový elektronický zabezpečovací systém.

 

 

Popis stavby ÚV Kozince:

Stavba řeší stavební úpravy na ÚV kozince v místnosti „Dieselagregát˝, kde bude umístěn nový náhradní zdroj (generátor 45 kVA).

Dojde ke kompletní výměně strojně-technologické části, elektrotechnologické části, měření a regulaci a přenosů dat do SMARTcentra provozovatele (KHP, a.s.).


Aktuální informace ostavbě: 

V současné době je stavba dokončena s drobnými nedodělky nebránícími užívání díla. Stavebník ve spolupráci s technickým dozorem stavby podal žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby. Předpokládaný termín vydání kolaudačního souhlasu je do konce srpna 2023.

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Jiří Forejtek; tel.: 606 643 123; e-mail: jiri.forejtek@vishk.cz

Zástupce investora a koordinátor BOZP na staveništi:

Pavel Radoň, DiS.; tel.: 602 703 144

Zhotovitel:

VCES a.s., Na Harfě 337/3, 190 00 Praha 9

Stavbyvedoucí:

Jiří Prokop; tel.: 602 124 361; e-mail: jiri.prokop.ml@vces.cz

 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898