Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Informace o subjektu dle vyhl. č. 515/2020 Sb.
Úvodní strana > Vodné a stočné > Vodné a stočné 2022

Z čeho se skládá vodné a stočné – k čemu se využívají získané finanční prostředky?

Dodávka pitné vody a odvádění odpadní vody je dle cenového věstníku zbožím, jeho cena se pak řídí zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění.

Ceny vodného a stočného jsou státem regulovány prostřednictvím věcného usměrňování. Do ceny tak lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený regulovaný zisk. Z ceny pak jsou hrazeny náklady na provoz a obnovu infrastruktury. Zisk vodárenských společností je regulován a maximální výše přiměřeného zisku je odvozena od hodnoty vodohospodářského majetku a je pro daný region nepřekročitelná. Dodržování cenových pravidel je v celém vodárenství kontrolováno cenovými kontrolami.

Zisk je společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. z jeho větší části využíván zejména jako zdroj k financování investic do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury. Od roku 2006 již společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. investovala do vodohospodářské infrastruktury více než 3,3 miliardy korun.

Pro rok 2022 plánuje společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. investovat do vodohospodářské sítě prostředky ve výši 366 milionů korun.

V následujícím grafu je přehledně znázorněno rozdělení tržeb z vodného a stočného. Největší položkou je nájemné, které společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. používá na výše zmíněnou obnovu a rozvoj vodohospodářské sítě, další významnou položkou vztahující se k péči o vodárenský majetek jsou opravy. 

Na dalším grafu je pak přehledně znázorněné rozdělení vodného a stočného z pohledu příjemců vybraných peněz z vodného a stočného.

 

 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898