Probíhá načítání...

ZÁKAZNICKÁ LINKA
Probíhající stavby > Vodovod Hradec Králové, ul. Střelecká

Vodovod Hradec Králové, ul. Střelecká

Vodovod Hradec Králové, ulice Střelecká

Termín realizace:  1. 7. 2020 – 31. 8. 2020

Základní technické parametry:

Vodovodní řad je navržen z trub z tvárné litiny DN 200 v délce 120 m.

Popis stavby:

Stavba řeší obnovu stávajícího vodovodního řadu v křižovatce ulic Střelecká, V Lipkách a Labská kotlina. Trasa vodovodního řadu začíná ve stávající armaturní šachtě AŠ1 na vodovodním řadu DN 600 v ulici Střelecká, odtud dále vede v trase stávajícího vodovodního řadu v komunikaci až do křižovatky ulice Labská kotlina a ulice Střelecká, kde bude stavba ukončena přepojením na stávající vodovodní řad u nadzemního hydrantu. Obnova vodovodního řadu bude prováděna bezvýkopovou technologii a klasicky otevřeným výkopem. Vodovodní řad je navržen z potrubí z tvárné litiny DN 200 v celkové délce 120 m.

 Aktuální informace o stavbě:

Stavba zahájena a stavební práce postupují v souladu s odsouhlaseným harmonogramem

 

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526, e-mail: miroslav.melichar@vakhk.cz

Zhotovitel:

Královéhradecká provozní, a. s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec

Stavbyvedoucí:

Vladimír Šubr: tel.: 602 125 356, e-mail: vladimir.subr@khp.cz

 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898