Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky

ČOV Hradec Králové

ČOV Hradec Králové začala plnit přísnější požadavky na kvalitu vypouštěné odpadní vody.

Čistírna odpadních vod Hradec Králové byla postavena a uvedena do zkušebního provozu v roce 1995. Do trvalého provozu pak byla uvedena v roce 1997. Odpadní vody jsou k ČOV přiváděny 5,2 km dlouhými kmenovými stokami DN2800, které byly realizovány v letech 1991 – 1995 technologií ražby ve slínovcích (v hloubce cca 28m). Přívodní kanalizační řad je na ČOV zakončen vstupní čerpací stanicí o výkonu 6,6 m3/s. Kapacita čistírny je 141 000 ekvivalentních obyvatel, množství čištěných odpadních vod je 14 mil. m3 za rok. Na ČOV Hradec Králové jsou přiváděny odpadní vody nejenom ze samotného města ale i z několika přilehlých měst a obcí.

S ohledem na podstatně vyšší nároky na koncentrace dusíku na odtoku z městských čistíren odpadních vod v aglomeracích nad 10 000 EO, vyplývající ze Směrnice Rady č. 91/271/EHS a nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, bylo na ČOV Hradec Králové nezbytné posílit technologický proces odstraňování dusíku. Stávající technologie zde vykazovala výrazně vyšší koncentrace v ukazateli celkový dusík, než je dle závazných předpisů přípustné.

Hlavním prvkem rekonstrukce ČOV byla výstavba dvoukomorového železobetenového postdenitrifikačního filtru technologie Biostyr. Objekt PDN filtru tvoří tři samostatné celky situačně umístěné ve střední části areálu ČOV. Je to budova PDN filtru se dvěma nezávislými komorami, akumulační nádrží prací vody filtru a propojovacím objektem. Všechny jsou vybudovány z monolitického vodostavebního železobetonu, přičemž budova filtru je řešena jako nadzemní a částečně podzemní.

Akumulační nádrž prací vody a propojovací objekt jsou objekty podzemní. Součástí rekonstrukce byla další opatření z nichž nejvýznamější je implementace nového řídícího systému, akumulace a řízené dávkování kalové vody do regeneračních nádrží a instalace nové odstředivky kalu. Společně s rekonstrukcí ČOV byla postavena nová dmychárna, jejíž provoz zajistí optimální podmínky procesu čištění OV.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898