Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky

ČOV Nový Bydžov

Areál čistírny odpadních vod Nový Bydžov se nachází v průmyslové zóně na východním okraji města Nový Bydžov města, na pravém břehu řeky Cidliny, zcela mimo souvislou bytovou zástavbu.

ČOV byla uvedena do zkušebního provozu v roce 1992. Původně byla navržena jednak pro čištění městských vod a jednak pro čištění průmyslových vod z koželužny a mlékárny, s kapacitou 53 500 ekvivalentních obyvatel.

Radikální omezení provozu mlékárny a koželužny v Novém Bydžově v roce 2007 mělo negativní vliv na výkon čistírny. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. v tomto roce odkoupila čistírnu od původního majitele a provozovatele a.s. ČOV Nový Bydžov a zahrnula ji do regionální vodohospodářské infrastruktury, kterou provozuje společnost Královéhradecká provozní, a.s. ze skupiny Veolia Voda.

Vzhledem k tomu, že původní zastaralé zařízení již nebylo schopno vyhovět zpřísněným zákonným požadavkům na kvalitu odpadní vody vypouštěné z ČOV, byla v listopadu roku 2009 zahájena rekonstrukce ČOV. Účelem rekonstrukce bylo zlepšení kvality OV na jejím odtoku do Cidliny. Modernizací prošla zejména strojní a elektro technologická část čistírny, u hlavních objektů byla provedena úprava pohledového řešení. Rekonstrukce vyřešila i moderní nakládání s kalem spočívající v instalaci nové odstředivky. Důležitým prvkem je zřízení povodňové čerpací stanice, která zajistí bezpečné odvedení OV z městské kanalizace za souběžného výskytu zvýšené hladiny vody v řece Cidlině a intenzivního deště ve městě.

Kapacita čistírny byla snížena na 9100 EO a její efekt přizpůsoben současným potřebám. Kapacita po rekonstrukci plně postačí pro potřeby města Nový Bydžov a přilehlých obcí. Zařízení čistírny dnes bezpečně zajistí čištění městských OV v souladu s platnou legislativou.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898