Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Informace o subjektu dle vyhl. č. 515/2020 Sb.
Úvodní strana > Informace pro investory > Podmínky předání majetku

Podmínky předání majetku

Postup a podmínky pro přebírání vodovodů a kanalizací od jiných vlastníků do majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Stavět a provozovat kvalitně vodárenskou infrastrukturu je jedna z cest, jak zajistit její udržitelný rozvoj. Vlastníci a provozovatelé jednotlivých částí vodárenské infrastruktury mají povinnost ji udržovat v bezvadném technickém a provozním stavu a obnovovat veškerá zařízení před vypršením jejich technické a morální životnosti.

Města, obce, fyzické a právnické osoby realizují výstavbu vodárenské infrastruktury s požadavkem následného převodu tohoto majetku do společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., za účelem zajištění odborného provozování a jeho budoucí obnovy. Převod tohoto majetku do vlastnictví VAK HK probíhá formou nepeněžitého vkladu nebo darovací smlouvou.

Města a obce

Pro města a obce, současné akcionáře naší společnosti, popřípadě budoucí akcionáře, je uplatňován způsob nabytí vkladem infrastrukturního majetku a následné započtení pohledávky obce proti úhradě za upsané akcie (nepeněžitý vklad). Hodnota majetku je stanovena znaleckým posudkem. Odsouhlasení vkládaného majetku a následné započtení pohledávky města či obce za upsané akcie schvaluje představenství společnosti. Zvýšení základního kapitálu pak schvaluje valná hromada společnosti. Emisní kurz činí 1 000 Kč jmenovité hodnoty upsaných akcií.

Fyzické a právnické osoby

Pro fyzické a právnické osoby je upřednostňován způsob nabytí darovací smlouvou. Fyzická nebo právnická osoba může darovat vodovod či kanalizaci naší společnosti přímo. Další možnost předání tohoto majetku je darovat jej, případně dle dohody prodat městu nebo obci v dané lokalitě. Následně může město či obec uplatnit nepeněžitý vklad majetku. V obou případech převodu infrastrukturního majetku, prostřednictvím darovací smlouvy nebo nepeněžitým vkladem, je nově nabytý majetek v účetnictví společnosti VAK HK evidován v ceně dle znaleckého posudku a souvisejících nákladů s nabytím.

Předání dokladů

Důležitou součástí předání vodovodů a kanalizací je předání dokladů a náležité majetkoprávní vypořádání se s vlastníky pozemků dotčených stavbou. Doklady k předávané stavbě a smlouvy o zřízení věcných břemen jsou přebírány před podepsáním darovací smlouvy nebo v případě nepeněžitého vkladu před zpracováním návrhu vkladu majetku ke schválení představenstvem společnosti. Pokud je součástí předávaného majetku stavba podléhající zápisu do katastru nemovitostí, je předání této stavby podmíněno též převodem pozemku pod ní.

Předávané doklady musí obsahovat:

 • veškeré doklady z projednání stavby v územním řízení a stavebním řízení,
 • územní rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci, stavební povolení s doložkou nabytí právní moci,
 • kolaudační rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci nebo kolaudační souhlas s vyznačenými právními účinky,
 • povolení k nakládání s vodami, pokud bylo vydáno,
 • veškeré doklady vydané při realizaci stavby (stavební deník, doklady prokazující správnou funkčnost stavby jako tlakové zkoušky, zkoušky vodotěsnosti, výchozí revize vyhrazených zařízení, elektro revize apod., doklady o použitých materiálech atd.),
 • zápis o předání a převzetí stavby mezi vlastníkem majetku a jeho zhotovitelem,
 • geodetické zaměření skutečného provedení stavby v digitální formě,
 • dokumentace skutečného provedení stavby, podepsaná dodavatelem stavby a ověřená investorem (stavebníkem),
 • Doklady z majetkoprávního projednání stavby:

- smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch VAK HK (strana oprávněná) s vyrozuměními o provedení vkladu věcného břemene                  do katastru nemovitostí - u infrastrukturního majetku, který byl zkolaudován po 1. 1. 2002,

       - souhlasy vlastníků dotčených pozemků nebo smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch VAK HK (strana oprávněná) s vyrozuměními o  provedení vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí – u infrastrukturního majetku, který byl zkolaudován před 1. 1. 2002,

 • data z majetkové a provozní evidence, prováděné dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů,
 • smlouvu o nájmu a provozování,
 • prohlášení vlastníka vodovodu a/nebo kanalizace o tom, že veškeré budovy, které jsou součástí převáděného majetku, jsou v souladu s katastrálním zákonem a související vyhláškou řádně zaevidovány v katastru nemovitostí (KN). Pokud předmětem převodu bude budova, musí být současně převedeno i vlastnictví k pozemku pod ní. Prohlášení bude doloženo platným výpisem z KN a pozemkovou (katastrální) mapou.
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898