Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Informace o subjektu dle vyhl. č. 515/2020 Sb.
Úvodní strana > O společnosti > Média > Tiskové zprávy

Investice společnosti VAK HK, a.s. v roce 2023

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. investuje v roce 2023 do obnovy a modernizace svého vodárenského a kanalizačního majetku více než 400 milionů korun

 

Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. obnoví a zmodernizuje v letošním roce svůj majetek za 428 milionů korun. Kromě toho dalších 14,2 milionů použije na splátky finančních zápůjček, které společnosti v minulých letech poskytla formou předplaceného nájemného Královéhradecká provozní, a.s. 

 

Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. vlastní 1.363 km vodovodních řadů, 8 úpraven pitných vod, 563 km kanalizačních stok a 14 čistíren odpadních vod. Hodnota jejího majetku stanovená dle zjednodušené metodiky Ministerstva zemědělství činí 14,6 miliard korun. „Zákon o vodovodech a kanalizacích předepisuje, že každý vlastník veřejného vodovodu či kanalizace musí plánovat a financovat obnovu svých sítí, a pokud tak nečiní, může mu za to stát udělit finanční sankci“, sdělil Pavel Loskot, technicko-provozní náměstek Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. a dodal, že … „v okrese Hradec Králové je  jiných vlastníků vodovodů nebo kanalizací více než 200, přičemž poměr součtu hodnot jejich majetků k hodnotě vodovodů a kanalizací naší společnosti není vyšší než 4 procenta“.

 

„Obnova a modernizace veřejných vodovodů a kanalizací je nezbytná pro jejich trvalou udržitelnost. Tato zařízení slouží pro kvalitní dodávku pitné vody a bezpečné odvádění a čištění odpadních vod. Naše společnost proto realizovala v letech 2010 – 2021 investice ročně v průměru ve výši 250 milionů korun, přičemž v roce 2022 to bylo 350 milionů korun a v letošním roce plánujeme prostavět dokonce 428 milionů“, sdělil Jiří Šolc, ředitel společnosti.

 

V roce 2023 k nejvýznamnějším akcím patří tyto:

 

  • dokončení obnovy přívodního vodovodního řadu DN 600 z úpravny vody na Orlici na vodojemy na Novém Hradci Králové. Jedná se o jeden z významných prvků Vodárenské soustavy východní Čechy, která propojuje okresy Hradec Králové, Náchod, Pardubice a Chrudim a zásobuje 500 tisíc obyvatel východních Čech.  Společnost na realizaci tohoto projektu obdržela dotaci z Ministerstva zemědělství ve výši 50 % stavebních nákladů,
  • dokončení rekonstrukce a výstavby další akumulační nádrže na vodojemu Bohuslavice nad Metují. Cílem projektu je zvýšení zabezpečenosti v zásobení pitnou vodou 16 obcí ve východní části okresu Hradec Králové. Akce je spolufinancována ze 70 % Ministerstvem zemědělství, 
  • sanace přívodního řadu surové vody z řeky Orlice na úpravnu vody v Hradci Králové. Jedná se o poslední etapu obnovy a intenzifikace tohoto zařízení, jehož kapacita je 250 litrů za vteřinu.  Přívodní betonové potrubí je šedesát let staré a vykazuje vysoký stupeň netěsnosti. Jeho renovací bude zajištěn bezvadný přívod surové vody na úpravnu a zvýší se tak zabezpečenost v dodávkách pitné vody na Vodárenské soustavě východní Čechy. Úpravna vody pokrývá v průměru 20 % z celkové spotřeby vody v regionu, přičemž její kapacita je při výpadku jiných zdrojů schopna zabezpečit více než 60 % potřeby vody,
  • obnova a rekonstrukce 1. etapy přívodního řadu DN 800 ze zdrojové oblasti Litá a Polické křídové pánve a rekonstrukce a rozšíření vodojemu v Chlumci nad Cidlinou. Na obě akce bylo vydáno rozhodnutí Ministerstva zemědělství o poskytnutí státní finanční podpory v rámci programu Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody,
  • intenzifikace 2 čistíren odpadních vod v obcích Smiřice (na ČOV jsou přiváděny odpadní vody ze 3 obcí Smiřice, Holohlavy a Černožice) a Libčany (čistí odpadní vody z obce Libčany a Hvozdnice). Obě čistírny mají kapacitu do 5 000 ekvivalentních obyvatel, ta však není dostatečná pro další rozvoj bytové a průmyslové výstavby. Společnost ze svých zdrojů může financovat pouze obnovu vodovodů a kanalizací, zvyšování kapacit z důvodu rozvoje je v zodpovědnosti budoucích znečišťovatelů a místních samosprávných celků. Proto společnost uzavřela s obcemi Smiřice, Holohlavy, Černožice, Libčany a Hvozdnice smlouvy o společném financování obou projektů,
  • další stavby rekonstrukcí vodovodů a kanalizací v Hradci Králové, Novém Bydžově, Chlumci nad Cidlinou, Třebechovicích pod Orebem a Libčanech a opatření na sítích zabezpečující zvýšení kvality jejich provozu.

 

Na financování investiční výstavby použije společnost tyto zdroje:

  • 236 milionů korun z pronájmu vodovodů a kanalizací provozovateli Královéhradecké provozní, a.s. za rok 2023 a 28 milionů korun ze zůstatku roku předchozího,
  • 72 miliony korun z dotace Ministerstva zemědělství,
  • 64 miliony korun z bankovního úvěru účelově poskytnutého na dofinancování obnovy přívodního vodovodního řadu DN 600 z úpravny vody na Orlici na vodojemy na Novém Hradci Králové,   
  • 28 milionů korun z prostředků obcí účelově poskytnutých na rozvojové investice, kterými jsou intenzifikace ČOV Smiřice, ČOV Libčany a zvětšení kapacity jedné z hlavních stok v Hradci Králové.

 

Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. investovala za posledních 10 let do obnovy svého vodárenského majetku, tj. do rekonstrukce vodovodních a kanalizačních sítí, úpraven pitných vod a čistíren odpadních vod v Chlumci nad Cidlinou, Novém Bydžově, Třebechovicích pod Orebem, Smiřicích, Předměřicích nad Labem, Hradci Králové a dalších obcích okresu přes 3 miliardy korun.

 

 

 

Pavel Loskot, technicko – provozní náměstek,

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

e-mail: pavel.loskot@vakhk.cz

tel.: 602 644 260

 

 

Cena vody 2023

Vodné a stočné v Hradci Králové a okolí v roce 2023

Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. (VAK HK) oznámila svým odběratelům cenu za dodávky pitné a užitkové vody a za odvádění odpadních vod pro rok 2023. Představenstvo společnosti stanovilo cenu pohyblivé složky vodného a stočného od 1. 1. 2023 na 113,41 Kč/m3 včetně 10% sazby DPH.

Cena dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod v okrese Hradec Králové se od roku 2008 skládá z tzv. pohyblivé a pevné složky. Pohyblivá složka ceny pro vodné a stočné tak vzroste od ledna 2023 oproti roku 2022 o 19,74 Kč za m3. Zvýší se i cena pevné složky, která je stanovena podle velikosti vodoměru. Například odběratel v rodinném domku zaplatí ročně v pevné složce 2 380,- Kč místo dosavadních 1 968,- Kč. Celkové navýšení ceny služeb za dodávku pitné vody a odkanalizování tak činí v průměru 21,05 % vč. DPH oproti cenám loňského roku.

„Zásadním důvodem navýšení ceny pro rok 2023 oproti minulým letům jsou především výrazné vnější vlivy způsobené zvýšením cen energií, ale i dalších komodit (chemikálie, voda předaná, materiál na opravy a další), a to v řádech desítek až stovek procent. Ve stočném byl objem snížen o 350 tis. m3
z důvodu dlouhodobého snížení dešťových srážek a také z důvodu  zaznamenaného snižování spotřeby vody, pravděpodobně z úsporných důvodů,“ uvedl Jiří Šolc, ředitel společnosti VAK HK.

I přes toto skokové zvýšení ceny vodného a stočného je vliv na výdaje domácností nízký.
„Například pro čtyřčlennou domácnost žijící v rodinném domě, která platí vodné i stočné, vzrostou měsíční výdaje za vodné a stočné v průměru o 56,60 korun na osobu, což je zhruba 10x méně v porovnání s navýšením měsíčních nákladů na elektrickou energii,“ vysvětlil Jiří Šolc.

Při průměrné spotřebě 80 litrů na osobu a den zaplatí za rok 2023 čtyřčlenná rodina na Královéhradecku žijící v rodinném domku za vodné i stočné kolem 15 626,- Kč s přepočtem
133,80 Kč za 1 m3 na osobu oproti necelým 13 tis. Kč v roce loňském.

Nastavený trend obnovy vodárenské infrastruktury ve vlastnictví VAK HK bude dále pokračovat, a to bez výrazného vlivu na navýšení ceny vodného a stočného v roce 2023. Významnou měrou k této skutečnosti přispívají dotace Ministerstva zemědělství ČR ve výši 207 mil. Kč, které se podařilo společnosti získat pro investice v letech 2022 – 2023 ke zmírnění následků sucha a zvýšení zabezpečenosti v zásobování pitnou vodou.

Společnost VAK HK investovala od roku 2006 do obnovy a rozvoje svého vodárenského majetku již přes 3,6 miliardy korun. K tomu využila zdrojů získaných z vodného a stočného, dotací od Ministerstva zemědělství ČR, bezúročných státních půjček a státem dotovaných komerčních úvěrů, zápůjček od obcí  a nájemného z pronájmu vodárenského infrastrukturního majetku od provozovatele Královéhradecké provozní, a.s. Výše tohoto nájemného určená na investice vzrostla od roku 2006 ze 144 mil.
na 236 milionů korun pro rok 2023.

 

 

Ing. Pavel Loskot

technicko-provozní náměstek

 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

tel.: 491 512 740

 

Rekonstrukce kanalizace v Labské kotlině v Hradci Králové dokončena

Labská kotlina I. – rekonstrukce kanalizace 2015 - 2021

 

V červnu letošního roku byla úspěšně dokončena rozsáhlá a technicky i finančně náročná rekonstrukce kanalizačních řadů v Labské kotlině I.

Celá akce byla rozdělena do 7 etap, přičemž 1. etapa byla zahájena již v roce 2015.

Nutnost realizace takto rozsáhlé rekonstrukce vyvolal špatný technický stav kanalizačních stok, které byly v této části města vybudovány v 50. letech minulého století. Obnovovaly se stoky o velikosti DN 300 – DN 500.

Součástí nového kanalizačního řadu je přepojení všech stávajících kanalizačních stok a kanalizačních přípojek ze stávajících nemovitostí. Celkově bylo obnoveno 2 391 m potrubí. Investorem akce byla společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a celkové náklady akce činily 56 mil. Kč.

Rekonstrukce kanalizace v Labské kotlině v Hradci Králové dokončena
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898