Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Informace o subjektu dle vyhl. č. 515/2020 Sb.
Úvodní strana > Informace pro investory > Vodovod nebo kanalizace

Vodovod nebo kanalizace

Poskytování podkladů projektantům

Informace o trasách a parametrech stávajících vodovodů v majetku VAK HK jsou k dispozici na tomto pracovišti: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, oddělení vodohospodářského rozvoje (v budově zákaznického centra Královéhradecké provozní, a.s. na adrese Hradec Králové, 500 03 Víta Nejedlého 893). Pracovníci zde poskytují informace o trasách vodovodů na celém území provozovaném společností KHP. Jsou zde rovněž poskytovány podklady pro napojení vodovodních přípojek a pro veškeré stavby (tzn. RD, areály podniků, inženýrských sítí, komunikací, bytových jednotek, opravy koryt toků, rekultivace apod.) v papírové i digitální formě. V současné době je možné získat tyto informace rovněž ze systému vyjadřovací služby, který je k dispozici na odkazu https://vyjadrovani.vakhk.cz

 

Schvalování projektových dokumentací a vydávání stanovisek k nim

Návrh technického řešení vodovodu a kanalizace je stavebník povinen předložit k odsouhlasení oddělení vodohospodářského rozvoje VAK HK. Toto oddělení po posouzení, zda je navrhovaná síť svou trasou, dimenzí a kapacitou v souladu s generelem vodovodní a kanalizační sítě města Hradce Králové a s dlouhodobým plánem obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury města HK a celé regionální působnosti VAK HK, vydá písemná stanoviska, popř. stanoví podmínky, při jejichž splnění bude možné záměr výstavby realizovat.

VAK HK na žádost stavebníka vydává v rámci územního a stavebního řízení stanoviska k jednotlivým stupňům projektové dokumentace staveb vodovodů a kanalizací a přípojek na tyto řady.

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci je třeba podat přes systém Vyjadřovací služby, který je k dispozici na odkazu https://vyjadrovani.vakhk.cz

 

Provádění geodetického zaměřování staveb vodohospodářské infrastruktury

Provádění geodetického zaměřování staveb vodohospodářské infrastruktury je pokyn technicko-provozního náměstka společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. na zaměřování nových staveb a zpracovávání digitální dokumentace stávajících sítí ve vlastnictví organizace VAK HK, a.s..
Úkolem tohoto technologického předpisu je stanovení jednotného způsobu zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení staveb organizace VAK HK, a.s., pro zjednodušení následného zpracování do GIS. Řeší jednak náplň (předměty měření), vztahy a povinnosti investora a dodavatele stavby, dodavatele geodetického zaměření, výslednou formu geodetické dokumentace a postup při přebírání dokumentace.
Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby podle této instrukce se zhotovuje u všech staveb a rekonstrukcí vodovodů a kanalizací, vodárenských a kanalizačních objektů a zařízení.
Tento předpis je závazný pro geodetické zaměřování všech staveb vodohospodářské infrastruktury na území působnosti společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898