Probíhá načítání...

ZÁKAZNICKÁ LINKA
Zákaznická linka VAK841 11 12 13, 601 273 273
Úvodní strana > Informace pro investory > Vodovod nebo kanalizace

Vodovod nebo kanalizace

Poskytování podkladů projektantům

Informace o trasách a parametrech stávajících vodovodů v majetku VAK HK jsou k dispozici na tomto pracovišti: Královéhradecká provozní, oddělení technické dokumentace a GIS (v budově zákaznického centra KHP na adrese Hradec Králové, 500 03 Víta Nejedlého 893, tel.: 495 715 111). Pracovníci zde poskytují informace o trasách vodovodů na celém území provozovaném společností KHP. Jsou zde rovněž poskytovány podklady pro napojení vodovodních přípojek a pro veškeré stavby (tzn. RD, areály podniků, inženýrských sítí, komunikací, bytových jednotek, opravy koryt toků, rekultivace apod.) v papírové i digitální formě.

 

Schvalování projektových dokumentací a vydávání stanovisek k nim

Návrh technického řešení vodovodu a kanalizace je stavebník povinen předložit k odsouhlasení oddělení vodohospodářského rozvoje VAK HK. Toto oddělení po posouzení, zda je navrhovaná síť svou trasou, dimenzí a kapacitou v souladu s generelem vodovodní a kanalizační sítě města Hradce Králové a s dlouhodobým plánem obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury města HK a celé regionální působnosti VAK HK, vydá písemná stanoviska, popř. stanoví podmínky, při jejichž splnění bude možné záměr výstavby realizovat.

VAK HK na žádost stavebníka vydává v rámci územního a stavebního řízení stanoviska k jednotlivým stupňům projektové dokumentace staveb vodovodů a kanalizací a přípojek, jsou-li součástí PD. V případě samostatných vodovodních nebo kanalizačních přípojek nebo jiných staveb vydává KHP v rámci územního a stavebního řízení svá stanoviska k jednotlivým stupňům projektové dokumentace.

Stanoviska lze získat na těchto pracovištích: Královéhradecká provozní, a.s., oddělení technické dokumentace a GIS (v budově zákaznického centra KHP na adrese Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03). Pracovníci zde na vyžádání vydávají stanoviska k navrženým vodovodním nebo kanalizačním přípojkám a ostatním stavbám vyjma dopravních staveb.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., oddělení vodohospodářského rozvoje (v budově VAK HK na adrese Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03 Hradec Králové). Pracovníci zde na žádost vydávají stanoviska k rekonstrukcím a přeložkám stávajících sítí, stavbám nové infrastruktury a dopravních staveb. Stanoviska VAK HK k výše uvedeným stavbám budou součástí tzv. „Rámcové smlouvy o přípravě a realizaci stavby“, která bude se stavebníkem sepsána již ve fázi územního řízení a bude specifikovat povinnosti stavebníka včetně lhůt splnění. Pokud tato Rámcová smlouva byla se stavebníkem sepsána při projednávání PD pro územní řízení, není již nutné tuto Rámcovou smlouvu se stavebníkem sepisovat znovu při dalším stupni stavebního řízení, tedy při vydávání stavebního povolení (neznamená to však zrušení povinnosti stavebníka předložit PD pro stavební povolení k vyjádření na VAK HK). V případě, že Rámcová smlouva nebyla při projednávání PD pro územní řízení uzavřena, uzavírá se při projednávání PD pro stavební povolení. Rámcová smlouva se uzavírá pro potřeby přípravy plánovací smlouvy dle příslušných ustanovení zákona 183/2006 Sb., stavební zákon a přílohy č. 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, dále pak pro splnění podmínek ustanovení zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění novel, § 8, odst. (3) a/nebo § 24, odst. (2) a dále pro splnění podmínky zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, § 161, odst. (1). Vzor „Rámcové smlouvy o přípravě a realizaci stavby“ včetně smluvních příloh této smlouvy je uložen k volnému stažení na těchto wwwstránkách.

 

Provádění geodetického zaměřování staveb vodohospodářské infrastruktury

Provádění geodetického zaměřování staveb vodohospodářské infrastruktury je pokyn technicko-provozního náměstka společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. na zaměřování nových staveb a zpracovávání digitální dokumentace stávajících sítí ve vlastnictví organizace VAK HK, a.s..
Úkolem tohoto technologického předpisu je stanovení jednotného způsobu zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení staveb organizace VAK HK, a.s., pro zjednodušení následného zpracování do GIS. Řeší jednak náplň (předměty měření), vztahy a povinnosti investora a dodavatele stavby, dodavatele geodetického zaměření, výslednou formu geodetické dokumentace a postup při přebírání dokumentace.
Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby podle této instrukce se zhotovuje u všech staveb a rekonstrukcí vodovodů a kanalizací, vodárenských a kanalizačních objektů a zařízení.
Tento předpis je závazný pro geodetické zaměřování všech staveb vodohospodářské infrastruktury na území působnosti společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s..

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898