Probíhá načítání...

ZÁKAZNICKÁ LINKA
Zákaznická linka VAK841 11 12 13, 601 273 273
Úvodní strana > Informace pro investory > Vodovodní nebo kanalizační přípojky

Vodovodní nebo kanalizační přípojky

Schvalování projektových dokumentací a vydávání stanovisek k nim

V případě samostatných vodovodních nebo kanalizačních přípojek vydává na žádost stavebníka provozní útvar společnosti Královéhradecká provozní, a.s. vyjádření k existenci vodovodní nebo kanalizační sítě a možnosti napojení. Tyto informace poskytují pracovníci Královéhradecké provozní, a.s., oddělení technické dokumentace a GIS , na pracovišti v budově zákaznického centra KHP na adrese Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03).

Zřízení přípojky

Zákazník si zajistí zpracování projektové dokumentace přípojky u osoby mající oprávnění k této činnosti. Oddělení technické dokumentace a GIS poskytne na žádost zákazníka vyjádření k projektu k napojení na vodovodní nebo kanalizační síť, včetně dalších požadavků, které je nutné při stavbě přípojky respektovat. Vyjádření k technické dokumentaci je podkladem pro vydání územního souhlasu příslušného stavebního úřadu.

Napojení nemovitostí na veřejný vodovod nebo kanalizaci jsou oprávněni provádět pouze zaměstnanci společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Po zprovoznění přípojky je nutné předat zákres přípojky na oddělení Technické dokumentace a GIS k zakreslení do systému GIS. Na zákresu musí být přesně určeno místo napojení na vodárenskou infrastrukturu a zakreslena trasa přípojky a popis dimenze a materiálu přípojky.

Zrušení přípojky

Rušení přípojky zajišťuje na své náklady vlastník přípojky definovaný dle § 3 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v plném znění. Zásahy na veřejných sítích spojené s rušením přípojek provádí výhradně provozovatel, a to na náklady vlastníka přípojky. Podmínky odpojení od veřejného vodovodu nebo kanalizace a zrušení smluvního vztahu odběratel - provozovatel musí být projednány s provozovatelem, kterým je společnost KHP. Pro zrušení smluvního vztahu se předpokládá odpojení od veřejného řadu nebo kanalizace, stavební zrušení přípojky a splnění podmínek provozovatele. Bližší informace budou poskytnuty přímo v zákaznickém centru společnosti Královéhradecká provozní, a.s..

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898