Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Informace o subjektu dle vyhl. č. 515/2020 Sb.
Úvodní strana > Informace pro investory > Vodovodní nebo kanalizační přípojky

Vodovodní nebo kanalizační přípojky

Schvalování projektových dokumentací a vydávání stanovisek k nim

Návrh technického řešení vodovodu a kanalizační přípojky je stavebník povinen předložit k odsouhlasení oddělení vodohospodářského rozvoje VAK HK.

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci je třeba podat přes systém Vyjadřovací služby, který je k dispozici na https://vyjadrovani.vakhk.cz

Zřízení přípojky

Zákazník si zajistí zpracování projektové dokumentace přípojky u osoby mající oprávnění k této činnosti. Oddělení vodohospodářského rozvoje VAK HK poskytne na žádost zákazníka vyjádření k projektu k napojení na vodovodní nebo kanalizační síť, včetně dalších požadavků, které je nutné při stavbě přípojky respektovat.

Podrobnější informace o vodovodních a kanalizačních přípojkách lze získat na webových stránkách provozovatele vodovodu a kanalizace - Královéhradecké provozní, a.s. - https://www.khp.cz/zakaznici/pripojka-a-smlouva/

Vyjádření k technické dokumentaci je podkladem pro vydání územního souhlasu příslušného stavebního úřadu.

Napojení nemovitostí na veřejný vodovod nebo kanalizaci jsou oprávněni provádět pouze zaměstnanci společnosti Královéhradecká provozní, a.s..

Zrušení přípojky

Rušení přípojky zajišťuje na své náklady vlastník přípojky definovaný dle § 3 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v plném znění. Zásahy na veřejných sítích spojené s rušením přípojek provádí výhradně provozovatel, a to na náklady vlastníka přípojky. Podmínky odpojení od veřejného vodovodu nebo kanalizace a zrušení smluvního vztahu odběratel - provozovatel musí být projednány s provozovatelem, kterým je společnost KHP. Pro zrušení smluvního vztahu se předpokládá odpojení od veřejného řadu nebo kanalizace, stavební zrušení přípojky a splnění podmínek provozovatele. Bližší informace budou poskytnuty přímo v zákaznickém centru společnosti Královéhradecká provozní, a.s..

 

 

 

 

 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898