Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Informace o subjektu dle vyhl. č. 515/2020 Sb.
Úvodní strana > Informace pro investory > Vyjádření k PD a existenci sítí

Vyjádření k projektové dokumentaci a existenci sítí ve vlastnictví VAK HK

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. (dále jen VAK HK) je společnost, která vlastní vodovody, kanalizace, úpravny vody a čistírny odpadních vod.

Královéhradecká provozní, a.s. (dále jen KHP) je společnost, která zajišťuje  provozování pronajatých vodovodů a kanalizací od VAK HK.

VAK HK a KHP mají společný systém Vyjadřovací služby. Žádost o vyjádření je k dispozici na odkazu https://vyjadrovani.vakhk.cz

Žádost se automaticky odešle k vyjádření na VAK HK. K žádosti musí být přiložena projektová dokumentace v digitální formě.

Dokončené vyjádření k projektové dokumentaci se odešle e-mailem žadateli.

V systému Vyjadřovací služby lze požádat o následující:

Sdělení k existenci sítí

Sdělení k existenci hydrantu

Poskytnutí digitálních dat sítí

Vyjádření k vodovodním a kanalizačním přípojkám

Vyjádření ke stavbám vodovodů a kanalizací

Vyjádření k dopravním stavbám

Vyjádření ke stavbám (kromě výše uvedeným)

Sdělení k existenci sítí se zpracovává automaticky a odešle se spolu s informačním zákresem do několika minut po podání žádosti.

Pro Sdělení k existenci hydrantu je třeba přesně určit místo, ke kterému se žádost vztahuje tj. katastrální území a číslo parcely.

Pro Poskytnutí digitálních dat sítí je třeba správně vyznačit požadovaný polygon v mapě, která je v žádosti ve Vyjadřovací službě.

Pro vyjádření k vodovodním a kanalizačním přípojkám, k ostatním stavbám (vyjma staveb vodovodů, kanalizací a dopravním stavbám) a stavbám, které mohou ovlivnit kvalitu a vydatnost zdrojů vod předkládá stavebník k vydání stanoviska následující minimální věcný rozsah dokumentů:

 • technická zpráva
 • koordinační situace
 • podélný profil (pro vodovodní a kanalizační přípojky)
 • hydrogeologický posudek (stavby, které mohou ovlivnit kvalitu a vydatnost zdrojů vody)

Textové přílohy mohou být ve formátu PDF, DOC, DOCX, grafické přílohy ve formátu PDF, JPG a PNG. Koordinační situaci je třeba přiložit ve formátu JPG nebo PNG.

Bez  povinných příloh v požadovaných formátech nebude možné žádost akceptovat.

Vydané vyjádření je odesláno elektronicky ve formátu PDF na emailovou adresu uvedenou v žádosti.

Pro vyjádření k technickému řešení staveb, které se dotýkají vodohospodářské infrastruktury, která je v majetku společnosti. Jedná se zejména o zásahy do řadů veřejného vodovodu a kanalizace, které představují jejich prodloužení, přeložky či výstavby nových vodovodních a kanalizačních řadů předkládá stavebník k vydání stanoviska následující minimální věcný rozsah dokumentů:

Požadavky na věcný rozsah projektové dokumentace k vyjádření

Minimální věcný rozsah dokumentů, které předkládá stavebník VAKu HK k vydání stanoviska k návrhu veřejného vodovodu a veřejné kanalizace v rámci územního řízení:

 • technická zpráva
 • situace v měřítku katastrální mapy se zákresem sítí vč. ostatních sítí
 • hydrotechnický výpočet
 • podélný profil

Minimální věcný rozsah dokumentů, které předkládá stavebník VAKu HK k vydání stanoviska k návrhu veřejného vodovodu a veřejné kanalizace v rámci stavebního řízení:

 • technická zpráva
 • situace v měřítku 1 : 1000 (1 : 500)
 • podrobné podélné profily
 • vzorové příčné řezy uložení potrubí
 • kladečské plány vodovodů
 • výkresy objektů
 • situaci se zákresem sítí v digitální podobě (bude zaneseno do GISu)

V případě sloučeného řízení je nutné předložit všechny výše uvedené dokumenty.

Textové přílohy mohou být ve formátu PDF, DOC, DOCX, grafické přílohy ve formátu PDF. Koordinační situaci je třeba přiložit ve formátu JPG nebo PNG.

Bez  povinných příloh v požadovaných formátech nebude možné žádost akceptovat.

Vydané vyjádření je odesláno elektronicky ve formátu PDF na emailovou adresu uvedenou v žádosti.

Kontaktní údaje: Ing. Jan Vlček – vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje, Tel.: 491 512 702, E-mail: jan.vlcek[z]vakhk.cz

 

 

 

 

 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898