Probíhá načítání...

ZÁKAZNICKÁ LINKA
Zákaznická linka VAK841 11 12 13, 601 273 273
Úvodní strana > Informace pro investory > Vyjádření k projektové dokumentaci

Vyjádření k projektové dokumentaci

Žádost o vyjádření

Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. vydává stanoviska k projektovým dokumentacím staveb pro účely stavebních a vodoprávních řízení, dále ke studiím, koncepcím zásobování vodou odkanalizování, územním plánům, atd., včetně předběžných stanovisek k předloženým zadávacím podkladům a možnostem napojení na sítě VAK HK, a.s.. Stanoviska se vydávají jak pro stavby společnosti VAK HK, a.s., tak i pro stavby cizích investorů.

Vydáváme vyjádření k technickému řešení staveb, které se dotýkají vodohospodářské infrastruktury, která je v majetku společnosti. Jedná se zejména o zásahy do řadů veřejného vodovodu a kanalizace, které představují jejich prodloužení, přeložky či výstavby nových vodovodních a kanalizačních řadů. K vodovodním a kanalizačním přípojkám se VAK HK vyjadřuje pouze v případech, že jsou součástí jmenovaných staveb. Dále se VAK HK vyjadřuje k dopravním stavbám (komunikace, parkoviště, chodníky, mosty, lávky, atd.), které se nacházejí v ochranných pásmech vodohospodářských sítí v jeho vlastnictví.

K ostatním vodovodním a kanalizačním přípojkám a k ostatním stavbám se vyjadřují zaměstnanci společnosti Královéhradecká provozní, a.s.

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci se zadává elektronicky přes webový formulář, e-mailem, poštou nebo osobně (šablona žádosti ke stažení - viz příloha níže). Preferujeme podání žádosti elektronicky přes webový formulář.

 

Požadavky na věcný rozsah projektové dokumentace k vyjádření

Minimální věcný rozsah dokumentů, které předkládá stavebník VAKu HK k vydání stanoviska k návrhu veřejného vodovodu v rámci územního řízení:

 • technická zpráva
 • situace v měřítku katastrální mapy se zákresem sítí vč. ostatních sítí
 • hydrotechnický výpočet
 • podélný profil


Minimální věcný rozsah dokumentů, které předkládá stavebník VAKu HK k vydání stanoviska k návrhu veřejného vodovodu v rámci stavebního řízení:

 • technická zpráva
 • situace v měřítku 1 : 1000 (1 : 500)
 • podrobné podélné profily
 • vzorové příčné řezy uložení potrubí
 • kladečské plány vodovodů
 • výkresy objektů
 • situaci se zákresem sítí v digitální podobě (bude zaneseno do GISu)

 

V případě sloučeného řízení je nutné předložit rozsah dokumentů odpovídající žádosti v rámci stavebního řízení.

Textové přílohy mohou být ve formátu PDF, DOC, DOCX, grafické přílohy ve formátu PDF a navíc situace stavby ve formátu JPG. Bez  povinných příloh v požadovaných formátech, nebude možné žádost akceptovat.

Vydané vyjádření je standardně doručováno elektronicky ve formátu PDF na emailovou adresu uvedenou v žádosti, je možno ho zaslat poštou nebo vyzvednout osobně na adrese: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898